Open post
Hanna Karlström

Welcome Hanna Karlström

Welcome Hanna Karlström

Welcome Henrik Nilsson!

We welcome Hanna Karlström to link22 as the new Chief Security Officer & Development Manager!

Hanna most recently comes from management positions within NFC/The Swedish Police Authority and the Swedish Security Service and has previously worked with R&D within Ericsson for many years.

Why did you choose link22?

For me, it is important to contribute to a safer Sweden. link22, a company at the absolute forefront of cybersecurity, feels just right. Security issues, business development and taking on challenges with competent and committed colleagues are close to my heart. We're a team at link22.

In my spare time, in addition to family, SUP canoeing, road cycling/spinning and hiking apply.

We are very happy to have you on board Hanna!

Open post
diode proxy ikon

New Release Data Diode Proxy 3.5

New Release - Data Diode Proxy 3.5

diode proxy ikon

link22 launches a new version of  Data Diode Proxy 3.5 where we continue to be at the forefront of IT-security and reliable data transfer.

The new version gives even better control over the data flow. Based on our customers needs and the possibilities of technology, our developers have made the product smarter and more powerful for a more secure flow.

Now the flow is more resistant towards operational disruptions or interruptions that contribute to your business becoming less vulnerable.

Major new functions:

 • Existing flow is monitored via " Single point of failure protection" to scan detect any interruptions.
 • Redundancy via failovers, troubleshooting function to maintain a seamless operating flow. 

Read more about Data Diode Proxy  here.

Open post
Jacob link22

Welcome Jacob Sjöhagra

Welcome Jacob Sjöhagra!

Welcome Jacob Sjöhagra

We are happy to welcome Jacob to our link22 team as a test and software developer!

28 year old Jacob comes from a background in testing and analysis of hardware products.

Why did you choose link22?

After several people highly recommended link22 as a great place to work, it only made sense to apply. It is important to med that I work closely with experienced colleagues and have feel good about the work I do.  It is also fun to start as a rookie within cybersecurity and at the same time be able to contribute with my knowledge in the Internet of Things and testing. 

Software development has always been a great passion for me, and I look forward to learn more about cybersecurity!

In Jacob´s spare time he enjoys hanging out with his family and catching a few fish on the lake.


We are very excited about having Jacob onboard!

 

Open post
Ackreditering

link22 earned quality certification ISO 9001:2015 by Swedac Ackreditering.

LINK22 EARNED QUALITY CERTIFICATION ISO 9001:2015 BY SWEDAC ACKREDITERING

Quality is of essence within cybersecurity. This may sound obvious but it is not always intuitive until you compare quality with quantity and the nature of the relationship between defence and offence.

The attacker can try over and over again until breach is reached. This implies that quantity (trying many times with different strategies) is a useful strategy. The opposite is true for the defender. Every attack needs to be warded off successfully. The standard of the defence must exceed the standard of every attack. Something very alike the definition of quality. Any weak spot in the defence will eventually be exposed if the attacker just tries enough variations of attacks.

Society is being more digitized, the number of data streams increases and the sum value of all things digital has never been this large. The incentives for cybercrime heighten fast and the attacks are getting increasingly sophisticated. High quality and continuous improvement is therefore crucial for success within cybersecurity.

Link22 once again received a quality certificate of ISO 9001:2015 accreditation from Swedac Ackreditering.

About ISO 9001:2015 from iso.org:

ISO 9001:2015 specifies requirements for a quality management system when an organization:
a) needs to demonstrate its ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements, and
b) aims to enhance customer satisfaction through the effective application of the system, including processes for improvement of the system and the assurance of conformity to customer and applicable statutory and regulatory requirements.
All the requirements of ISO 9001:2015 are generic and are intended to be applicable to any organization, regardless of its type or size, or the products and services it provides.on, regardless of its type or size, or the products and services it provides.

We find third party verification very useful within security. Under our product area cross domain solutions we offer the product Countersign. The product lets an organisation condition file transport based on third party signatures. This aligns with our own way of verifying our quality by third party verification, this time manifesting as ISO 9001:2015.

Read more about countersign here

Book a demo of our products here

Open post
eSam - Digital samarbetsplattform för offentlig sektor

Svenska myndigheter visar digital anpassningsförmåga och god medvetenhet om cybersäkerhet.

Svenska myndigheter visar digital anpassningsförmåga och god medvetenhet om cybersäkerhet.

Welcome Henrik Nilsson!

Svenska myndigheter befinner sig i en mycket komplex situation gällande digitalt arbete, digital samverkan och cybersäkerhet. Kravet är att man opererar i nålsögat mellan; lagar som skyddar medborgarnas integritet, lagar som skyddar rikets säkerhet och ett system som låter anställda arbeta effektivt. Samma nålsöga som är utgångspunkt för vår produkt Outpost Collaboration.

Vi är sedan många år en väletablerad leverantör av IT-säkerhetslösningar för våra svenska myndigheter som lever under säkerhetsskyddsförordningen. I det arbetet har vi lärt oss att en väl fungerande lösning måste balansera krav på bland annat funktionalitet, användbarhet, IT-säkerhet och uppfyllnad av regelverk för att kunna användas effektivt och ändamålsenligt i myndighetens dagliga verksamhet. En väsentlig del i detta är att välja beprövade komponenter med gott renommé. 

När pandemin slog till blev nålsögat för myndigheterna ännu mindre eftersom kravet på distansarbete dök upp över en natt. Myndigheter visade då på god digital anpassningsförmåga och började använda de verktyg som fanns att tillgå, däribland Skype/Teams.

Vi vet att man aldrig kommer i mål med cybersäkerhet, för att hålla säkerheten uppe behöver man ständigt utvärdera sig själv och sina egna lösningar. Myndigheterna föregår här med ett mycket gott exempel. Samtidigt som Skype implementerats för att möta den förändrade situation som pandemin innebar valde man att kritiskt granska mjukvaran.

I rapporten: “Digital samarbetsplattform för offentlig sektor” från eSam i november 2021 skriver man:

“Under våren 2021 utredde Skatteverket och Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) gemensamt förutsättningarna för att ersätta programvaran Skype för företag (härefter Skype) med molntjänsten Teams som huvudsaklig video- och samarbetsplattform.1 Utredningen gjordes med anledning av beskedet att stöd och underhåll för Skype skulle upphöra inom cirka fem år och en dom från EU-domstolen där domstolen förenklat beskrivet, bedömde att utformningen av de amerikanska underrättelse- och övervakningsprogrammen inte uppfyllde EU:s krav på hur personuppgifter får hanteras. Domstolen slog också fast att personuppgifter inte fick överföras till USA såvida det inte gick att säkerställa att de personuppgifter som överfördes dit inte var tillgängliga för de amerikanska myndigheterna.”

Slutsatsen var att Skype/Teams inte är en lösning för framtiden. I samma rapport läser vi:

Skatteverket och Kronofogden kunde i sin utredning konstatera att en användning av Teams som huvudsaklig video- och samarbetsplattform skulle vara oförenlig med de regler som gäller för myndigheternas verksamhet. Den främsta motiveringen var att om Teams skulle användas på samma sätt som Skype används idag, skulle det exponera stora informationsmängder för Microsoft på ett sätt som inte var förenligt med dataskydds- och sekretessregelverken. Skatteverket och Kronofogden beaktade även risker för inlåsningseffekter, kostnader, kontinuitet, lämplighet och fortlöpande förändringar av lösningen3 i sin rapport. Flera andra myndigheter, bl.a. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Trafikverket anslöt sig senare till Skatteverket och Kronofogdens bedömning.”

Myndigheterna samverkade för att undersöka saken både närmare och bredare i en omfattande rapport. Slutsatsen var att lösningar som historiskt använts inte längre uppfyller de krav som ställs. Omvärlden förändras och myndigheter förändras med den, så måste också de IT-system som myndigheterna använder för att säkerställa medborgarnas integritet och rikets säkerhet.

Även från ett Cybersäkerhetsperspektiv upplever vi att den svenska offentliga sektorn är vaken. 

I rapporten Cybersäkerhet i Sverige – Hot, metoder, brister och beroenden, utgiven 2020 av Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, beskrivs bl.a. följande:

”Utkontraktering av it-infrastruktur innebär även att det skapas ett beroende av tjänsteleverantören. När it-tjänster utkontrakteras sker det inte sällan till globala tjänsteleverantörer, vilket innebär att det beroende som uppstår är internationellt. Detta uttrycks ibland som en risk för förlust av digital suveränitet, ett begrepp som använts i EU-sammanhang och innebär att en stat förlorar delar av sin kontroll över sitt oberoende, självständighet och handlingsfrihet på det digitala området.”

Vi håller helt med, för varje myndighet som lägger sin digitala miljö i händerna på en leverantör från en annan juridisk hemvist förlorar Sverige digital suveränitet.

Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder och vi har så bra förutsättningar för datalagring att de amerikanska jättarna förlägger datacenter i Sverige. Förutsättningarna för att vara en digital suveränitet bedömer vi som mycket goda. Vi tolkar det som att eSam gör samma bedömning när vi läser bilagan till rapporten: “Digital samarbetsplattform för offentlig sektor”. Där undersöks lösningar med funktionalitet för bland annat:

 • Videokonferens
 • Dokumentlagring
 • Fasta chattrum
 • Kanban (virtuell tavla för att bl.a. visualisera arbetsuppgifter)
 • Whiteboard

Utöver funktionaliteten var det också av vikt att:

 • Datalagring kan ske på ett sätt som möter myndighetskraven
 • Myndigheter inte blir inlåsta i ett system
 • Att det finns goda samverkansmöjligheter med myndigheter och tredjepart som använder andra system

Vi noterar till vår glädje att utredningen lyfter fram Nextcloud som en av två kandidater som bäst uppfyller kraven på en helhetslösning. Vi gör samma bedömning och har därför valt att integrera Nextcloud i vår samarbetsplattform Outpost Collaboration.

Vi tror starkt på ett samhälle där myndigheter och privata bolag samverkar för medborgarnas integritet och samhällets säkerhet. Vi tror att det är smart att inte lägga alla ägg i en korg, att använda system som kan kombineras med andra system. Vi tror att det är klokt att behålla medborgarnas data på hemmaplan och vi tror att om det är något land som kan göra det så är det Sverige.

Vill du se hur vi möter den här utmaningen? Boka en demo här.

Relaterade produkter: Outpost Collaboration

Open post
Daniel Lester

Welcome Daniel Lester!

Welcome Daniel Lester!

Welcome Henrik Nilsson!

We are proud to announce our latest colleague Daniel Lester, a marketer deeply interested in cybersecurity.

He entered link22 with a major in marketing and experience from the 3D visualization industry and Cybersecurity within Australian Federal Police. Experience from different industries and different countries means new viewpoints regarding functionality, regulations and selling points. This is very useful for link22 and as always we hope that link22 learns as much from Daniel as Daniel learns from link22.

Why did you choose link22?

I thoroughly enjoy working within the cybersecurity industry. I find it to be both challenging and rewarding. Challenging in the sense things are always changing and you need to keep up to date. Rewarding in there is no better than feeling than knowing you are helping to protect society. I was also drawn to Link22 due to its high-quality products and strong growth in recent times. 

I want to deepen my knowledge within the cybersecurity field.

What are your thoughts on cybersecurity and the future?

I think cybersecurity is a vital concern for a functioning society. Having previously worked with the Australian Federal Police, I have seen the risks that face our society and witnessed firsthand the consequences of neglecting cybersecurity. I hope I can help our customers never see those consequences. 


We are very excited about having Daniel onboard!

 

Open post
Fredrik Adolfsson

Welcome Fredrik Adolfsson

Welcome Fredrik Adolfsson!

Welcome Henrik Nilsson!

It is with joy we announce that Fredrik is officially a part of the link22 team, an avid programer, eager to master* the field of cybersecurity.

Fredrik is a 23 year old with a bachelor's degree in programming. He has been working successfully with link22 as a consultant for the last year and both parties are now ready to take it to the next level.

We talked to Fredrik about his relationship to cybersecurity as a whole, and link22 as a company.

“I looked for a place where I can adopt responsibility and evolve myself as a software developer. I am also intrigued by working with the link22 products and customers.”

“I was a novice around cybersecurity when I started here, working alongside the experienced people here really is a pleasure. Now I am creating products that makes it easier to succeed harder to fail.”

Fredrik is hungry for knowledge, he expressed his urge to learn more about cybersecurity. His interest ranges all the way from articulated needs to delivered products. All in line with the every knowledge hungry company link22. On the subject of cybersecurity he believes the interest and need will increase over the foreseeable future, both from government, private companies and individuals.

We are very happy to strengthen the team with another knowledge hungry and ambitious individual

*it can never be mastered but the ambition too is nonetheless necessary

 

Open post
link22 årets gasellföretag

link22 awarded for growth and stability

Awarded "DI-Gasell" for growth and stability

Stability and reliability is a must.

Companies and governments need cybersecurity partners for life, there is no use in partnering up with companies that are risking going out of business. It is therefore important for us to show our customers that we are a stable company, that we are here to stay.

link22 årets gasellföretag

We are on a mission to provide the world with cybersecurity without compromise. A good day is a day when all our clients experienced uninterrupted productivity despite serious cyber threats. Another measurement of success is ofcourse business. Our reputation among cybersecurity experts seems to bear fruit as more and more customers come in due to word of mouth. This has resulted in a sound, stable and fast growth. For this we got awarded “DI-gasell” by the renowned Swedish news paper Dagens Industri. To be awarded, the following criteria had to be met:

 • A net turnover that exceeds SEK 10 million
 • At least ten employees
 • At least doubled turnover, if one compares the first and most recent financial year in the four-year survey period.
 • Increased yearly turnover for the past three years.
 • A positive overall operating profit for the last four financial years.
 • Essentially grown organically, not through acquisitions or mergers.
 • Healthy finances.
DI Gasell 2021

Organic growth is important to us because it tells us that we are creating something that the market wants to pay for. We see this award as another confirmation that we are adding real value to the world.

Only 1% of Swedish companies get this award so it is also an indicator that we are doing well compared to the general competition.We are growing fast, organically and have healthy finances. We are independent and have been around for fifteen years. Evidently we are financially and functionally reliable over time in an environment that constantly changes. These are all important factors when choosing a cybersecurity partner. We are happy to be your reliable partner for life.

If you are interested in learning more about cybersecurity and our products, please book a demo

Welcome Sofia Lundqvist!

Welcome Sofia Lundqvist!

Welcome Sofia Lundqvist!

We are happy to welcome our new marketing manager Sofia!

She is passionate about cyber security and comes from an employment as a project manager at Linköping Science Park, where she met our CEO Conny in a project to raise awareness of cyber security for management and the board. Sofia got hooked by link22’s position in forefront of cyber security development.

- link22 has an excellence and at the same time a familiar atmosphere. I look forward to work with marketing in the urgent and important issue that cyber security has become in our society, says Sofia.

In her spare time she likes to train crossfit, spend time with family and friends and is always ready for a game at the padel court.

Posts navigation

1 2 3 4
Scroll to top